top of page

Dietistrådgivning

Optimera kost och motion för att må bättre
Sara_edited_edited.jpg

Välkommen att boka in dig på dietistrådgivning

Hos Femcare erbjuder vi dietistrådgivning hos Sara Wärmström som är legitimerad dietist med mångårig erfarenhet av mödrahälsovård och kvinnohälsa. Sara ger dig kost- och motionsråd som är anpassade efter dina preferenser och stöttar dig i ditt förändringsarbete längs vägen. Hon tar hänsyn till din matkultur, dina förutsättningar och dina önskemål.

Dietistrådgivning för varje kvinna

Levnadsvanor är återkommande och centrala delar att arbeta med för att förbättra måendet och livskvalitén när man har olika kvinnorelaterade sjukdomar/tillstånd. Levnadsvanor innefattar matvanor, fysisk aktivitetsvanor, tobaksvanor och alkoholvanor.

 

Levnadsvaneförändringar är ofta första linjens behandling för olika sjukdomar/tillstånd innan mediciner och andra åtgärder är aktuella att sätta in. Ibland behöver man mer kunskap för att förstå hur dessa delar kan förbättra hälsan och ibland behöver man extra stöd för att omsätta kunskapen i praktiken.

 

Vår leg. dietist Sara hjälper dig med alla delar i ditt förändringsarbete där en del av målbilden är att etablera långsiktigt hållbara vanor.

DTS_Parole_Dure_La_Calma_21.jpg
chris_DTS_finnland_2108_4785.jpg

Vad kan en dietist hjälpa dig med?

• Kost vid endometrios
• Kost vid PCOS
• Kost vid IBS
• Kost klimakteriet
• Kost vid PMS/PMDS
• Graviditetsillamående
• Kost under graviditet
• Kost efter graviditet, amning
• Kost för att gynna fertilitet
• Leva mer hälsosamt

 

Läs detaljerad information längre ned på sidan.

Kostnad:
Nybesök inkl matdagbok (50 min) 600kr
Återbesök (25 min) 300kr

Det går utmärkt att använda ditt friskvårdsbidrag till detta. Dietistrådgivning ingår ej i den regionalt finansierade vården för kvinnohälsa.

SÅ FUNKAR DET

Vad kan en dietist hjälpa mig med? 

 

Kostintaget är centralt både för vårt fysiska och vårt psykiska välbefinnande. Våra förutsättningar att tillgodose vårt energi- och näringsbehov beror bland annat på kroppens grundförutsättningar. Dessa varierar genom livet och kan påverkas av olika sjukdomstillstånd.


Att förstå hur det du äter kan påverka ditt mående och att få råd och support för att med hjälp av kostförändringar må bättre, anser vi är något varje kvinna har rätt till. Vi på Femcare ser det därför som en stor resurs att kunna erbjuda samtal med dietist. För att ge dig en en ökad förståelse, stärka din känsla av autonomi och för att med enkla medel ge dig möjligheten att kunna påverka din hälsa.


Alla samtal med vår dietist är individanpassade och tar hänsyn till din matkultur, dina förutsättningar, omständigheter, eventuella samsjukligheter och önskemål. Femcare erbjuder möjligheten att skicka in en matdagbok till vår dietist för ytterligare individanpassade råd. Om du enbart vill få skriftliga råd utan besök med dietist utifrån en inskickad matdagbokerbjuder vi det med. Du får då feedback på hur ditt näringsintag (vitaminer och mineraler) sett ut under perioden som du fört matdagbok och förslag på hur du kan äta för att få i dig mer av de näringsämnen som du eventuellt fått i dig lite för lite ut av.

Förutom kostrådgivning ingår råd gällande fysisk aktivitet i samtalen med en dietist. Vid mer ingående råd gällande träning och övningar rekommenderar vi kontakt med fysioterapeut. 


Nedan ser du vad en dietist kan bidra med utifrån olika tillstånd och mål med besöket. 

Endometrios 

 

Endometrios är en sjukdom som påverkar livskvalitén negativt vars symptom för många kvinnor kan vara smärta, sjukdomskänsla, trötthet, illamående och magbesvär som ofta förväxlas med IBS. I flera riktlinjer gällande behandling av endometrios rekommenderas dietistkonsultation som en del av handläggningen. Den vetenskapliga evidensen huruvida en specifik kost kan förebygga förekomsten av sjukdomen eller minska flera av symptomen är begränsad. Detta då det bland annat är subjektiva symptom som man mäter för att bedöma resultaten av olika kostinterventioner. 

Kostförändringar anses dock vara en viktig komponent i behandlingen och ger bättre resultat än att inte se över sin kost alls. Studieresultat har bland annat visat att kvinnor med endometrios som har IBS besvär kan uppleva att de får bättre livskvalitet om man får hjälp med kosten. En låg FODMAP (Fermenterbara Oligo-, Di-, Mono-Sackarider och Polyoler) kan minska magsmärta och obehag och bör genomföras i samråd med dietist. 

 

Vid endometrios kan en dietist hjälpa dig med: 

 • Ge dig kostråd med avseende IBS-besvär tex FODMAP

 • Ge dig råd gällande hållbara rutiner/strategier för att få till måltider när du har perioder av sjukdomskänsla/trötthet/illamående

 • Ge dig råd gällande kost inför en graviditet 

 

Fysisk aktivitet är också en viktig del som kan ha en smärtlindrande effekt.

PCOS 

 

PCOS som är en förkortning av Polycystiskt Ovariesyndrom ses som en av de vanligaste tillstånden som orsakar menstruationsrubbning. Vid PCOS tillverkar äggstockarna mer av manligt könshormon än vanligt och förhållandet mellan manligt könshormon och östrogen blir då annorlunda jämfört med de kvinnor som inte har PCOS. Förutom glesa eller uteblivna menstruationer kan symptom (som också går att påverka via kosten och fysisk aktivitet) vara svårigheter att bli gravid, viktuppgång och övervikt/obesitas. Tillståndet medför även en sämre insulinkänslighet och ökad risk för följdsjukdomar på grund av viktuppgången/övervikt/obesitas som:

 • Diabetes typ 2

 • Hjärt-kärlsjukdom ((högt blodtryck, högt LDL, högt kolesterol, ökad propprisk, etc)

Det är även viktigt att lyfta fördelarna med PCOS vilket kan vara att man har en fallenhet att snabbare träna upp en god kondition och bygga muskler som i sin tur gynnar den metabola hälsan. Kvinnor med PCOS kan också vara fertila längre då ägglossning sker mer sällan. Dock försämras äggkvalitén med åldern och man bör inte vänta längre med sin reproduktion på grund av det. 

 

Vid PCOS kan en dietist hjälpa dig med: 

 • Gynna fertiliteten och öka sannolikheten att bli gravid (ofta i form av viktminskning)

 • Ge dig råd gällande kost inför en graviditet

 • Ge dig stöd i viktminskning 

 • Ge dig kostråd för att gynna hjärt-kärlhälsan

 • Ge dig stöd och råd gällande rutiner runt måltider 

 • Ge dig strategier för att minska småätande och sug

 • Ge dig kostråd för att reducera symptom och gynna en regelbunden menstruation

Klimakteriet 

Klimakteriet inträffar när äggstockarnas funktion minskar, hormonnivåerna skiftar och menstruationen så småningom upphör. Varaktigheten är generellt mellan några år till tio år och det går inte idag att förutsäga hur lång tid det kan pågå på individnivå. Det kvinnliga könshormonet östrogen hamnar på en konstant lägre nivå vilket bland annat har negativa konsekvenser för hälsan, men som också går att påverka med kostvanor och fysisk aktivitet. Viktuppgång är för många vanligt och orsaker till det kan vara minskad muskelmassa, minskad fysisk aktivitetsnivå, sämre sömn (påverkar hunger- och mättnadshormoner, påverkar livsmedelsval), nedstämdhet, etc. Viktuppgång i sig har negativa konsekvenser för hälsan. 

 

Låga östrogennivåer leder bland annat till ökad risk för: 

 • Osteoporos (benskörhet) 

 • Hjärt-kärlsjukdom (högt blodtryck, högt LDL, högt kolesterol, ökad propprisk, etc)

 • Omfördelning av inlagrad fettväv som lägger sig runt buken

  • I sin tur ökar risken för typ 2 diabetes, hjärt-kärlsjukdom, obesitas

 • Sömnbesvär (som bland annat påverkar kostintaget)

 

Vid klimakteriet kan en dietist hjälpa dig med: 

 • Ge dig kostråd för att minska risken för osteoporos 

 • Ge dig kostråd som gynnar hjärt-kärlhälsa 

 • Ge dig kostråd vid konstaterad järnbrist

 • Stötta dig att undvika viktuppgång 

 • Ge dig stöd i viktminskning 

 • Ge dig strategier för att minska småätande till följd av tex för lite sömn, nedstämdhet

 • Ge dig stöd och råd gällande rutiner runt måltider

PMS/PMDS

En del kvinnor känner av stora humörförändringar och försämrat allmäntillstånd innan menstruation och detta kallas för PMS (Premenstruellt Syndrom). Har du symptom vid PMS som liknar depression eller ångest är det sannolikt en annan variant som heter PMDS (Premenstruellt Dysforiskt Syndrom). Det är ännu okänt vad som orsakar PMS och PMDS och symptomen kan se olika ut och vara olika länge under en menscykel.

 

Symtom som kan påverka dina matvanor vid PMS eller PMDS kan vara: 

 • Nedstämdhet

 • Trötthet/energilöshet 

 • Sömnbesvär 

 • Ökad hunger och sötsug 

 

Samtliga av dessa kan påverka dina livsmedelsval/inköp, måltidsordning, impulskontroll och sug. Strategier i vardagen för att underlätta dina matvanor under dessa återkommande perioder kan hjälpa dig att enklare få dig en hälsosam kost och minska småätande och sug. Fysisk aktivitet är också en viktig del då man ser att det gynnar den psykiska hälsan under tiden. 

 

Vid PMS/PMDS kan en dietist hjälpa dig med

 • Ge dig stöd och råd gällande rutiner runt måltider

 • Ge dig kostråd för att gynna en hälsosam kost 

 • Ge dig strategier för att minska småätande till följd av tex för lite sömn, nedstämdhet, känslomässigt ätande, ökad hunger

 • Ge dig strategier för att kontrollera sötsug

 

Fertilitet 

Ordet fertilitet betyder “förmåga att fortplanta sig” och fertiliteten påverkas av flera faktorer varav livsstil är en av dem. Det är dock viktigt att veta att levnadsvanorna i sig har en mindre påverkan då man uppskattar att en tredjedel tros orsakas av spermierna, en tredjedel av livmodern/äggen och en tredjedel blandade faktorer tex levnadsvanor/går ej att hitta en orsak. Vad gäller livsstil ser man att under- eller övervikt är faktorer som inverkar på fertiliteten samt alkohol, tobak, droger och ohälsosamma matvanor.

Att vänta barn kan vara en kortare eller längre resa och stöd finns att få längs vägen. Det är viktigt att båda parter ser sin inverkan i detta. Om du har PCOS eller endometrios kan det vara skäl till ofrivillig barnlöshet då dessa tillstånd innebär en subfertilitet i sig, det vill säga att man har lägre chans att vänta barn jämfört med andra i likadan ålder. Gå in och läs vad en dietist kan hjälpa dig med under respektive flik. 

 

En dietist kan hjälpa dig med 

 • Ge dig kostråd utifrån låg vikt för att gynna fertiliteten 

 • Ge dig kostråd utifrån övervikt för att gynna fertiliteten (viktminskning främst)

 • Ge dig kostråd för att gynna en hälsosam kost

 • Ge dig verktyg för att arbeta med sug, känslomässigt ätande, småätande, etc

 • Ge dig stöd och råd gällande rutiner runt måltider 

 • Ge dig kostråd inför en graviditet 

 

IBS

IBS som är en förkortning av Irritable Bowel Syndrome och drabbar fler kvinnor än män. För att diagnostiseras med IBS behöver man utredas vilket ofta sker inom primärvården. Symptomen är en kombination av magsmärta, gaser och avföringsvanor. Det är oklart vad som orsakar tillståndet, men man tror att det är en kombination av stress/oro, avvikande tarmmotorik och signalering mellan nerv - hjärn - tarm. Kosten är en central del i behandlingen av IBS och det är individuellt vad i kosten som orsakar besvären. Därmed är det viktigt med en individanpassad kostbehandling så att inte fler livsmedel utesluts än nödvändigt. 

Vid IBS kan en dietist hjälpa dig med: 

 • Ge dig kostråd för att lindra symptom vid IBS

 • Ge dig vägledning i att prova FODMAP (fermenterbara oligo- di, mono-sackarider och polyoler)

 • Säkerställa att kosten är tillräckligt varierad för att undvika näringsbrist

Graviditet 

 

Först och främst, grattis till graviditeten! Som du säkert känner till så innebär en graviditet en förändring i energi - och näringsbehov vilket också ser olika ut mellan trimestrarna. Livsmedelsverket.se är den hemsida som vi rekommenderar att du går in på för att ta del av de evidensbaserade råd som gäller för gravida. Det ger en bra grund att stå på, men för dig som till exempel vi säkerställa att du får i dig tillräckligt av både näring och energi, kan ett dietistbesök vara fördelaktigt att boka. En del märker att ens tidigare matvanor blir annorlunda på grund av bland annat förändrade matpreferenser, matleda, större sug, etc. Det är något som en dietist kan stötta dig i så att du och barnet får i er det ni behöver. Om du har gjort någon form av viktminskningskirurgi som Gastric bypass eller Gastric sleeve är det extra viktigt att se över kosten och vara noga med kosttillskotten under graviditeten i och med operationen. 

 

Under en graviditet kan en dietist hjälpa dig med: 

 • Ge dig kostråd anpassat efter graviditeten och dess olika trimestrar 

 • Ge dig kostråd anpassat efter graviditet utifrån en vegetabilisk kosthållning (vegan, vegetarian)

 • Ge dig kostråd anpassat efter graviditet utifrån en viktminskningsoperation 

 • Ge stöttning i en hälsosam viktuppgång under graviditeten 

 • Ge dig stöd och råd gällande rutiner runt måltider

 • Ge dig kostråd vid järnbrist 

 • Säkerställa en näringsriktig kost

Graviditetsillamående 

 

Illamående och kräkningar tidigt graviditet drabbar mellan 50 och 90 % av alla kvinnor. Illamåendet kan ha en topp runt graviditetsvecka 9 och brukar ha klingat av vid graviditetsvecka 20. För ca 10 % av kvinnorna fortsätter illamåendet graviditeten ut. Svårt graviditetsillamående eller grovt graviditetsillamående (hyperemesis gravidarum, HG) drabbar 0,5 – 3 % av alla gravida. Det är ännu inte kartlagt vad som orsakar illamåendet, men hormoner kan vara en bidragande faktor. Illamåendet begränsar oftast kostintaget vilket kan leda till ett för litet kostintag än vad som behövs och det kan i sin tur öka risken för undernäring. Ett långvarigt illamående, begränsad variation i kostintaget och viktnedgång kan både ha negativa konsekvenser för dig och ditt barn. Det är därför viktigt att få stöd i detta om du känner igen dig. Dietisten kan både ge dig råd gällande kosten och hjälpa dig med olika kosttillägg som gör det enklare att tillgodose ditt behov under tiden som du mår illa. 

 

Vid graviditetsillamående/HG kan en dietist hjälpa dig med: 

 • Ge dig kostråd för att öka variationen i ditt intag 

 • Ge dig kostråd för att minska risken för viktnedgång och undernäring 

 • Hjälpa till med kosttillägg (näringsdrycker och pulver)

Amning 

 

Under amningsperioden är det ännu viktigare att äta näringstätt och varierat jämfört med när du var gravid. Amningsperioden ställer större krav på kosten näringsmässigt då mycket av näringen hamnar i bröstmjölken som ditt barn äter och växer av. Då det finns mycket information gällande kostens betydelse under graviditeten, kan amningens behov hamna lite i skymundan. Viktminskning är ett vanligt parallellt fokus och det sker via ett begränsat kostintag vilket kan göra det svårare att få i sig tillräckligt med näring samtidigt som du ammar. Det går givetvis bra att kombinera amning och viktminskning så länge du äter varierade och näringsrika måltider. En dietist kan hjälpa dig med detta. Vi på Femcare rekommenderar att du läser på Livsmedelsverket.se gällande kost vid amning för grundläggande råd. 

 

En del har enklare att få till sina måltider och tillräckligt med vätska medan vissa har svårt att komma ihåg att äta, dricka eller hinna med att laga mat. Sötsug är också vanligt att man upplever vilket kan göra att sockerrika och näringsfattiga snacks tar upp det utrymme som näringsrika mellanmål borde ta. Låter någon/några av dessa scenarion bekanta?

Vid amning kan en dietist hjälpa dig med: 

 • Ge dig kostråd gällande kost vid amning 

 • Ge dig kostråd gällande kost vid amning anpassat efter en vegetabilisk kosthållning (vegan, vegetarian)

 • Ge dig kostråd gällande kost vid amning i kombination med viktminskning 

 • Ge dig stöd och råd gällande rutiner runt måltider

 • Ge dig strategier för att minska småätande/sötsug

 • Ge dig kostråd inför att ditt barn kan börja äta 

Leva mer hälsosamt 

Med hälsosamma matvanor kan du minska risken för folkhälsosjukdomar som diabetes typ 2, hjärt- kärlsjukdomar (högt blodtryck, högt LDL, högt kolesterol, ökad propprisk, etc) samt cancer och därigenom minska risken för förtida död samt gynna din livskvalité. Hälsosamma kostvanor kan enligt Världshälsoorganisationen (WHO) minska risken markant för kranskärlssjukdom och stroke samt risken för all typ av cancer med 30%. Om du till exempel redan har besvär med någon av tidigare exempel kan förändrade matvanor ge stora hälsovinster och i en del fall hjälpa dig att bli medicinfri. Det är även vanligt att kostförändringar är förstahandsvalet som rekommenderas innan mediciner initieras. 

 

Matvanor består av flera delar som livsmedelsval, måltidsordning, närings - och energiintag, kultur, socioekonomi, psykisk hälsa, etc. Flera av oss har kunskap om grunderna i en hälsosam kost, men har trots det svårt att applicera den kunskapen på sina egna kostvanor. En dietist kan till exempel hjälpa dig att arbete med beteendeförändringar som gör att du tillämpar din kunskap i praktiken. Har du funderingar över dina matvanor och kanske är intresserad av att arbeta med kosten för att gynna din hälsa kan du boka ett dietistbesök hos oss på Femcare. 

 

En dietist hjälpa dig med: 

 • Ge dig kostråd för att gynna en hälsosam kost 

 • Ge dig verktyg för att arbeta med sug, känslomässigt ätande, småätande, etc

 • Ge dig stöd och råd gällande rutiner runt måltider 

 • Ge dig stöd i viktminskning vid behov

Innehållet är skrivet av Sara Wärmström, leg. dietist

Dietistrådgivning för varje kvinna.

bottom of page